Utbetalning och Kallelse till SLUTSTÄMMA 2019-12-30 kl 18.30

Hej alla medlemmar!

Likvidationen fortsätter snabbare än planerat, jag kommer att hålla slutstämma i år, se kallelse nedan.

Nu har jag fått besked från Bolagsverket att inga okända borgenärer har hört av sig.

Jag har nu matat in utbetalningen av det utskiftade beloppet för betalning 20 december till medlemmarna i proportion till erlagda insatser. Utbetalningen blir ungefär en femtedel så stor (mer exakt 20,448%) som den utbetalning som gjordes i början maj. Utbetalningen görs till SAMMA BANKONTO som utbetalningen i maj (en medlem har anmält annat konto). Om ni vill ändra konto kan ni fortfarande anmäla detta till mig SNARAST.

KALLELSE till SLUTSTÄMMA

i Västra Husby Fiber ekonomisk förening i likvidation

Måndag 30 december 2019  kl 18.30 Västra Husby Gamla Hemmet

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Likvidatorns slutredovisning för tiden 2019-05-26—2019-12-20 och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av slutredovisningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt likvidatorn för tiden 2019-05-26—2019-12-20
 10. Föreningens upplösning
 11. Stämmans avslutande

Kaffe och te serveras

Länk till Slutredovisning och revisionsberättelse.

 

Gunnar Fredin

Likvidator Västra Husby Fiber ek för

bredband.vastra.husby@gmail.com
070-543 5530

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Likvidationen av Västra Husby Fiber ekonomisk förening börjar närma sig slutet

Nu börjar slutet av likvidationen närma sig. Under sista veckan i november går den sex månader långa tiden för kallelse av okända borgenärer ut. När jag har fått besked från Bolagsverket att inga krav inkommit kan jag avsluta likvidationen.

Först ska jag utskifta tillgångarna, det vill säga betala ut banksaldot till medlemmarna i proportion till erlagda insatser. Om ingen okänd borgenär dyker upp blir utbetalningen denna gång ungefär en femtedel så stor som den utbetalning som gjordes i början maj. Utbetalningen görs till SAMMA BANKONTO som utbetalningen i maj. Om ni vill ändra konto anmäl detta till mig SENAST 13 DEC. Jag planerar att göra utbetalningen före jul.

Sedan återstår för mig att skriva en slutredovisning och hålla en slutstämma preliminärt runt månadsskiftet jan/feb 2020.

Gunnar Fredin
Likvidator

 Västra Husby Fiber ek för
www.västrahusby.se
bredband.vastra.husby@gmail.com
070-543 5530

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Kallelse till extra föreningsstämma 2019-06-13 kl 18.30 i Gamla Hemmet

I och med att likvidator har ersatt styrelsen ska föreningen kalla till stämma för att fastställa redovisningen och beviljas ansvarsfrihet för tiden från senaste bokslut till tidpunkten då Bolagsverket har utsett likvidator.

KALLELSE till Extra föreningsstämma i

Västra Husby Fiber ekonomisk förening

Torsdag 13 juni 2019  kl 18.30 Västra Husby Gamla Hemmet

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens avgångsredovisning för tiden 2019-01-01—2019-05-25 och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för tiden 2019-01-01—2019-05-25
 10. Stämmans avslutande

Kaffe och te serveras

Länk till avgångsredovisningen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Föreningen är försatt i frivillig likvidation

Vid årsstämman 2019-05-05 beslutades att föreningen skulle försättas i frivillig likvidation samt att Gunnar Fredin skulle föreslås som likvidator.

2019-05-25 har bolagsverket utsett Gunnar Fredin till likvidator som därmed träder in i styrelsens ställe. Ansökan om kallelse av okända borgenärer är gjord. Bolagsverket ska publicera kallelsen i Post- och Inrikes tidningar. Ev borgenärer ska anmäla fordran inom sex månader. Om inga fordringar har kommit in inom sex månader ska föreningens ev kapital utskiftas till medlemmarna och föreningen upplösas.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Protokoll från årsstämma 2019-50-05

Protokollet från årsstämman.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Återbetalning av del av insats

Nu är återbetalningen av 62,5% av erlagda insatser i föreningen inmatade i internetbaken för utbetalning den 2 maj 2019. Var och en får det belopp som var angivit på blanketten ni fick i slutet av mars för att lämna kontaktuppgifter och kontonummer.

Utbetalningen är märkt ”Återbetalning del av insats” vid betalning till bankkonton och ”Återbetalning av del av insats VH fiber ek. förening” vid betalning till bankgirokonton.
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen.

KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening med extra punkt med förslag till likvidation av föreningen.

Söndag 5 maj 2019 kl  17.00 i Västra Husby Gamla Hemmet

Bilagor

 1. Kallelse med dagordning och styrelsens förslag till beslut om likvidation
 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen önskar er en GLAD och TREVLIG PÅSK , och sen får ni fira VALBORGSMÄSSOAFTON och FÖRSTA MAJ innan det är dags för årsstämman!

Varmt välkomna!

Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Utskick till medlemmarna med begäran om kontonummer

Denna vecka (19-23 mars 2019) skickar vi ut följande till alla medlemmar (hos de flesta  lägger vi utskicket i brevlådan):

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VÄSTRA HUSBY FIBER EKONOMISK FÖRENING

Föreningen har byggt ut fibernät och tillhandahållit fiberanslutningar i Västra Husby tätort och på landsbygden i Västra Husby söder om Göta Kanal i samarbete med Söderköpings kommun. Föreningen har ett avtal med kommunen som innebär att nätet ska överlåtas till kommunen efter fem år. Överlåtelsen genomfördes vid årsskiftet 2018-2019. Därefter har föreningen ingen kvarvarande verksamhet och kommer att upplösas i laga ordning, vilket innebär att föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar måste följas.

ordinarie föreningsstämma som är planerad till 2019-05-05 kl 17 kommer även förslag till beslut om likvidation av föreningen att tas upp som en extra punkt.

Efter begäran om likvidation övertar likvidatorn styrelsens uppgifter. Likvidationen tar ca 9 månader och det hela avslutas med en likvidationsstämma.

Styrelsen planerar att återbetala den del av medlemmarnas insatser i föreningen som inte har förbrukats för utbyggnaden av fibernätet och som inte behövs för kommande utgifter inklusive kostnader för avvecklingen av föreningen. Denna del av insatsen återbetalas före halvårsskiftet i år. Beloppen för er erlagda insats och den planerade återbetalningen till er framgår av bifogad blankett.

För att kunna skicka information, kallelser och utbetalning behöver vi uppdaterade kontaktuppgifter samt bankontouppgifter. Lämna dessa uppgifter på bifogad blankett senast 31 mars 2019.

Ni kan även ange hur ni vill få information och kallelser, vi använder e-post som standard om vi inte har någon annan uppgift. SMS innebär ett kortfattat meddelande med en länk till hela informationen. Ni kan välja både e-post och SMS. Vanlig post gäller endast när e-post eller sms inte fungerar för er.

Uppgiftsblanketten bifogas i två exemplar, behåll det ena skicka/lämna det andra till oss.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

Västra Husby Fiber ekonomisk förening

 

PS.: Har ni några frågor går det naturligtvis bra att ringa eller kontakta oss på annat sätt!

Vi kommer även att finnas på Gamla hemmet där ni kan lämna blanketten söndagarna 24 och 31 mars kl 10-12

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nu har vi ingen fiber längre och föreningens avveckling påbörjas

Nu har föreningens fiberverksamhet upphört. Vid årsskiftet överlät föreningen sitt nät till Söderköpings kommun i enlighet med det samarbetsavtal som föreningen tecknade med kommunen 2013.

I praktiken innebär detta ingen förändring för befintliga anslutningar eftersom kommunen enligt samarbetsavtalet har haft ansvarat för driften av nätet. Hur kommunen löser driften framgår på https://www.soderkoping.se/bostad-miljo/din-bostad/bredband/ där man också kan hitta information om vart man ska vända sig om man vill ha en ny anslutning.

Styrelsen påbörjar nu arbetet med avveckling av föreningen som kommer att göras genom likvidation. Detta är en process som tar omkring ett år att genomföra. På årsstämman som vi planerar att hålla i februari kommer en punkt vara beslut om likvidation, sedan kan likvidator utses.

De likvida tillgångarna i föreningen (minus kostnaden för likvidationen) ska även betalas ut till medlemmarna i proportion till erlagda insatser, vi kommer därför att begära in uppgifter från er för att kunna genomföra utbetalningen. Ni kan underlätta för oss genom att anmäla ändrade kontaktuppgifter mm via Kontaktuppgifter. Vi avser även att ”låsa” medlemskapet till statusen vid årsskiftet, vilket innebär att den som är ägare till fastigheten vid ingången till 2019 kvarstår som medlem även om fastigheten byter ägare efter årsskiftet och därmed även får utbetalningen enligt ovan.

Styrelsen

E-post: bredband.vastra.husby@gmail.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma i Västra Husby Fiber ekonomisk förening hölls torsdag 28 mars 2018 kl  18.00 i Västra Husby Hembygdsförenings lokal Västra Husby Gamla Hemmet 1

Här finns Årsredovisning, Revisionsberättelse och protokoll från stämman

Posted in Okategoriserade | Leave a comment